KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla kontrahentów/potencjalnych kontrahentów

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.UE.L,z 2016 nr 119, str.1) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż jeżeli prześlecie Państwo do nas zapytanie ofertowe lub zawrzecie w wyniku przedstawionej oferty z nami umowę, w której zawarte będą dane osobowe Państwa lub Państwa pracowników/ współpracowników wskazanych jako osoby do kontaktu to informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest P P-U „EXPRO” Sp. z o.o.. z siedzibą w Elblągu, ul. Dąbrowskiego 2E KRS Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy numer 0000112135,

  • Dane osobowe udostępnione przez Państwa przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych do wykonania / przygotowania, umowy, zamówienia, oferty oraz na potrzeby wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) Rozporządzenia,

  • Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, kontrahentom Administratora, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od Państwa oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, w szczególności współpracującym z Administratorem: biurom księgowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi IT i kancelariom prawnym,

  • Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

  • Podane przez Państwa dane osobowe będą przekazywane przez okres związania ofertą lub realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a także przez okres w jakim Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

  • Osoby, których dane zostały nam przez Państwa udostępnione posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których może Pani/Pan z nich skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  • Osoby, których dane Państwo nam udostępniliście posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,

  • Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia Umowy i jej realizacji. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia lub realizacji Umowy,

  • Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,

  • Zobowiązujemy Państwa do poinformowania osób, których dane Państwo nam udostępnicie, w związku ze złożoną ofertą lub zawartą umową, o treści niniejszego pisma.

idealmedia.pl Projekt i realizacja © 2012 - Agencja Reklamowa Idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS
Wszelkie materiały, loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez ich zgody nie mogą być używane i powielane. stat4u